ΔΡΑΣΕΙΣ

Επιμόρφωση - Εξειδικευμένη Κατάρτιση

 • Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας σε θέματα σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και, γενικότερα, προαγωγής της ψυχικής υγείας.
 • Εκπαίδευση εξ αποστάσεως

Εποπτεία

 • Εποπτεία σε ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς για μαθησιακή αξιολόγηση και παρέμβαση
 • Εποπτεία σε ειδικούς ψυχικής υγείας για ατομικές ή ομαδικές συμβουλευτικές παρεμβάσεις

Υπηρεσίες για Παιδικούς Σταθμούς και Σχολεία

 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης
 • Ενδο-σχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στελεχών της εκπαίδευσης και γονέων
 • Συμβουλευτική στήριξη παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων (http://www.esose.gr/node/416)
 • Ανίχνευση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών

Υπηρεσίες για την Οικογένεια και το Παιδί

 • Ψυχολογική και μαθησιακή αξιολόγηση παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Ατομικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με μαθησιακές, γλωσσικές και αναπτυξιακές δυσκολίες
 • Ατομική/ομαδική συμβουλευτική παιδιών και εφήβων
 • Συμβουλευτική ενηλίκων, ζεύγους & οικογένειας
 • Σεμινάρια για γονείς σε θέματα σχολείου και οικογένειας
 • Τηλε-Συμβουλευτική

Υπηρεσίες για Ιδρύματα και Φορείς

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδρύματα, φορείς και οργανισμούς για θέματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και στήριξης παιδιών

Ερευνητική δραστηριότητα

 • Έρευνα στο σχολείο και την οικογένεια.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών, Οργανισμών και άλλων φορέων.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού